Проект по процедура № BG16RFOP002-2.089-2042-C01

facebook thumb

На 24.03.2022 г., дружество „А Ту Зет Трансфърс“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.089-2042-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-2042-C01 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Общата стойност на проекта: 50 000,00 лева, от които 42 500,00 лева европейско (85%) и 7 500,00 лева национално съфинансиране (15%).

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Разходите по проекта не попадат в обхвата на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.

 

В рамките на изпълнение на проекта, бенефициента води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. За целта е утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан с включени в него обособени счетоводни сметки, специално открити за проекта.

 

Приложени са необходимите комуникационни мерки, за да бъдат информирани обществеността и участниците в проекта за дейностите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, чрез:

- Включена информация на сайта на дружеството с кратко представяне и описание изпълнението на проекта;

- Поставен е плакат по проекта на офиса на дружеството;

- На създадените по проекта документи е поставена нужната визуализация.

 

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Настоящето съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от Пандемията COVID-19”, с договор BG16RFOP002-2.089-2042-C01

 

 Дата: 24.03.2022 г.


Последни новини

Как да стигна до Летище Отопени, Букурещ?

Как да стигнете от Варна до летището в Букурещ?     Международното летище на Букурещ „Хенри Коанда“, или по-известно като „Отопени&l...

Прочети още

Отпадат ограниченията за пътуване от България до Румъния

А Ту Зет Трансфърс възстановява летищните трансфери до Румъния след отпадане на ограниченият за пътуване   От пресцентърът на Министерството на външните работи с...

Прочети още

Проект по процедура № BG16RFOP002-2.089-2042-C01

На  24.03.2022 г. , дружество  „А Ту Зет Трансфърс“ ООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №   BG16RFOP002-2...

Прочети още