Общи условия

Общи Условия за превоз /трансфер/

 

Общи положения

Превозвачът е юридическо лице “А Ту Зет Трансфърс” ООД, собственик на интернет страница https://a2ztransfers.bg/,  регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Иван Вазов“ № 41 - 43, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 202422810.

Превозвачът притежава необходимия лиценз за извършване на превозваческа дейност – Международен Превоз на Пътници № 10029, издаден на 28/05/2013 г. от Министерството на транспорта на Република България.

Превозвачът декларира, че:

-всички превозни средства с които се осъществявава транспортната услуга (трансфер) са застраховани съгласно изискванията на българското законодателство и към датата на извършване на услугата притежават валидни застрахователни полици.

-всички превозни средства с които се осъществявава транспортната услуга (трансфер) отговарят  на всички местни, регионални и национални изисквания за безопасност и здраве съгласно българското законодателство.

-условията за безопасност и здраве се отнасят еднакво за всички превозни средства на Превозвача, независимо дали са негова собственост, или са закупени на лизинг, или са дългосрочно, или краткосрочно наети от други ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Във всички случаи, Превозвачът носи отговорност за осигуряване на пълно съответствие с условията за безопасност и здраве.

Клиент може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 год. възраст или юридическо лице, което направи валидна резервация и плати за извършване на трансфер.

Всеки клиент е длъжен преди да приключи с попълването на резервационната форма и извърши плащане за услугата, да се запознае със съдържанието на настоящите общи условия и да потвърди изрично, че е запознат с тях,  разбира ги и приема тяхното съдържание. В случай, че резервацията се отнася до няколко пътника, се приема, че лицето което прави резервацията потвърждава от името на останалите пътници, че приема настоящите  общи условия.

 

Резервация и плащане

Всеки клиент е длъжен да попълни необходимата информация в резервационната форма, като предостави пълна, точна и вярна информация относно:  дата на пътуване, летище, град, брой пътници, точен час за отпътуване. Бебета и деца влизат в общия брой пътници и посочването им в резервационната форма е задължително.

За да приключи с резервацията на услугата, клиентът следва  да заплати цената, посочена в резервационната форма  с дебитна или кредитна карта.

Превозвачът не носи отговорност и не възстановява суми, ако банката издател на картата Ви удържи  такси по повод на извършения превод.

Цената, посочена в резервационната форма и фактурата е крайна, и включва всички данъци, и такси съгласно българското законодателство.

 

Договор за превоз

Договорът за превоз (трансфер) между клиента и превозвача се счита за сключен от момента, в който клиента извърши валидно плащане за услугата. Клиентът получава потвърждение за извършената резервация на посочената от него в резервационната форма електронната поща.

С цел извършване на услугата и преди нейното начало, клиентът следва да предостави на превозвача на хартиен носител потвърждението за извършената резервация. В случай, че не получите потвърждение за извършената резервация на Вашият мейл, въпреки извършено валидно плащане или забравите, загубите същото, моля свържете се незабавно с нас на електронната ни поща office@a2ztrans.com или reservations@a2ztrans.com, или на дежурния телефон +359884 400 905.  Клиентът получава освен потвърждение за резервация и фактура за извършеното плащане.

Превозвачът приема резервации за извършване на трансфери, които са направени в срок не по-късно от 48 часа преди  часа, в който следва да се извърши пътуването.

Клиентът е длъжен при попълване на резервационната форма да предостави информация за това дали някой от пътниците е инвалид, който ползва инвалидна количка или има нужда от други специални грижи при пътуването, за да можем да вземем необходимите мерки за осигуряване на подходящо превозно средство.

 

Багаж

Багажът на всеки клиент трябва да е ясно обозначен с име, адрес и телефон на  собственика. Всеки клиент има право на един куфар с размери не по-големи от  70 см х 40 см х 20 см  и един брой ръчен багаж. За всеки багаж, който превишава посочените размери като велосипеди, инвалидни колички, детски колички, голф оборудване и други, клиентът следва да информира изрично при попълване на резервационната форма.  Ако не е сторил това, превозвачът има право да откаже да извърши услугата.

 

Промени

Промени в направената резервация относно брой пътници, маршрут, час на пътуване и други, клиентът има право да прави в срок не по- късно от 24 часа преди часа, в който следва да се извърши трансфера. В случай на отмяна на полет, промяна на часа му или закъснение на полет, клиентът следва да уведоми превозвача незабавно, след като научи за промяната, на дежурния телефон +359884400905, на електронния адрес  office@a2ztrans.com или  reservations@a2ztrans.com 

Превозвачът не носи отговорност, в случай, че трансфера не бъде осъществен поради неточна, непълна или невярно попълнена информация от клиента в резервационната форма, както и в случай, че клиента не уведоми за настъпили промени в полетната информация.

 

Условия за извършване на трансфера

Превозвачът си запазва правото да откаже да извърши трансфер на лице, което е или изглежда, че е под влиянието на алкохол или  наркотични вещества или чието поведение се счита, че представлява заплаха за шофьора, превозното средство или другите пътници.  В случай като този, превозвачът няма да възстанови на клиента платената от него цена.

Точният час на трансфера се определя от клиента  при извършване на резервацията. Клиентът следва да се  съобрази с изискването на повечето авиокомпании чек-ин да се извършва поне два часа преди обявения час на отпътуване на самолета. Превозвачът не носи отговорност за закъснение на пътника за отпътуване, ако пътникът не е посочил коректен час, така че да пристигне навреме на летището за извършване на чек-ин.

 

Отказ от извършване на трансфера

Безплатна анулация

Клиентът има право да се откаже от услугата/трансфера, без клиента да дължи неустойка при отказ от трансфера 14 /четиринадесет/ и повече дни преди датата на пристигане и изпълнение на услугата.

Отказът от извършване на трансфера следва да се извърши по електронен път на следният мейл адрес office@a2ztrans.com.

Превозвачът възстановява на Клиента сумата по сметката, от която са постъпили средствата от клиента в 14 /четиринадасет/ дневен срок след получаване на уведомлението за отказ.

Превозвачът не носи отговорност и не възстановява банкови такси, ако банката издател на картата Ви удържи  такси по повод на възстановената сума. Всички банкови такси относно възстановяването на сумата на клиента са за сметка на клиента.

Клиентът дължи неустойка на превозвача, в следните случаи:

-при отказ от трансфера до 13 /тринадесет/ и по малко дни преди датата на пристигане и изпълнение на услугата-неустойка 100% /сто процента/ от заплатената цена.

-В случай, че клиентът не се яви в заявения ден и час за извършване на трансфера, той губи право на възстановяване на платената от него цена-неустойка 100% /сто процента/ от заплатената цена.

 

Изключване на отговорността на превозвача при непреодолима сила

За „неопредолима сила“ по силата на настоящите общи условия следва да се приемат следните непредвидими и непредотвратими обстоятелства: техническа авария на автомобила, водеща до забава в пристигането на посочения час;  тежки метеорологични условия – проливни дъждове, буря, наводнение, градушка, земетресение, свлачища и друго природно бедствие; необходимост превозвачът да се подчини на нареждания на полиция; катастрофи и други инциденти на пътя; пожар, експлозия, актове на тероризъм, бунтове;  стачни действия на трети страни;  затворени пътища, дължащи се на инциденти, катастрофи или други причини и др.

 

Поверителност 

За да използва електронната страница на Превозвача и услугите, които предоставя, всеки клиент трябва да попълни резервационна форма и осъществи плащане, като за целта трябва да посочи информация като име, фамилия, номер на кредитна карта, дата на валидност на картата, име на собственика на картата. Тази информация ни е необходима с цел сключване на договор за трансфер и извършване на плащането. Въз основа на тази информация, Вие получавате от нас фактура с пореден номер и друга свързана с договора информация. Превозвачът е единственият собственик на получената информация. Превозвачът няма да предоставя тази информация на трета страна. Личните данни на клиента се събират, обработват и съхраняват в съответствие с политиката за поверителност на превозвача, която е публикувана на уебсайта (www.a2ztransfers.bg).

 

Сигурност

Превозвачът използва технологията SSL (кодиран пренос на данни), с цел да осигури безопасно предаване на данни от кредитни / дебитни карти по време на резервацията на транспортната услуга. SSL е най-популярният метод, използван за безопасно предаване на информация от кредитни карти, както и за пренасянето на поверителни данни в интернет. Данните от Вашата кредитна/дебитна карта се използват еднократно, за обслужването на конкретната резервация.

 

Рекламации

Клиентът има право да направи рекламация относно качеството на извършената услуга в срок от 14 дни от извършването й, като изпрати писмена жалба на електронния ни адрес office@a2ztrans.com. Към жалбата следва да приложите потвърждението за извършената резервация и фактурата за осъществения трансфер. Превозвачът разглежда жалбата и изпраща отговор на клиента в срок от 14 дни от постъпване на жалбата.

В случай на позитивен отговор, Превозвачът възстановява в 14 /четиринадасет/ дневен срок на Клиента сумата по сметката, от която са постъпили средствата от клиента.

При възстановяването на одобрената сума на рекламацията, Превозвачът не носи отговорност и не възстановява банкови такси, ако банката издател на картата Ви удържи  такси по повод на възстановената сума. Всички банкови такси при възстановяване на сума на клиента са за сметка на клиента.

 

Приложимо право

Всякакви спорове, произтичащи от неизпълнение или неточно изпълнение на Общите Условия, ще се решават по пътя на преговорите, а при невъзможност – от компетентния български съд, и съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Превозвачът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Настоящите условия са в сила от 01-Декември-2014 г.

 

 

 

Последни новини

Как да стигна до Летище Отопени, Букурещ?

Как да стигнете от Варна до летището в Букурещ?     Международното летище на Букурещ „Хенри Коанда“, или по-известно като „Отопени&l...

Прочети още

Отпадат ограниченията за пътуване от България до Румъния

А Ту Зет Трансфърс възстановява летищните трансфери до Румъния след отпадане на ограниченият за пътуване   От пресцентърът на Министерството на външните работи с...

Прочети още

Проект по процедура № BG16RFOP002-2.089-2042-C01

На  24.03.2022 г. , дружество  „А Ту Зет Трансфърс“ ООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №   BG16RFOP002-2...

Прочети още